WHO ยันหาประโยชน์จากธรรมชาติในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดโรคระบาดใหญ่

การทำลายธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ต้นเหตุของโรคโควิด-19 และโรคระบาดใหญ่อื่นๆ ที่จะตามมา หากโลกปฏิเสธสัญญาณเตือนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ พร้อมเรียกร้องให้มีความพยายามในระดับนานาชาติ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ รวมทั้งยุติการค้าและบริโภคสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูง

การตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรง และการเกษตรและปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นขณะเดียวกัน ผู้นำด้านการอนุรักษ์และสาธารณสุขหลายคนต่างออกมาเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้น ซึ่งคร่าชีวิตประชากรโลกแล้วกว่า 439,000 คน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีแผนฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เอลิซาเบธ มารุมา เมเรมา เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เขียนไว้ใน The Independent ว่า ขณะที่โรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที แต่ก็จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดใหญ่ในอนาคต